C C C C A+ A A- X

Съдебни такси

Съгласно ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм.-ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 20 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 94 от 2005 г.)

 

По жалби срещу административни актове се събира проста такса, както следва:

а) от юридическите лица с нестопанска цел и от физическите лица, които не са търговци – 10 лв

б) от юридически лица, без посочените в буква "а", и от физическите лица - търговци по смисъла на Търговския закон – 50 лв

По искове за обезщетение по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди се събира такса, както следва:

а) от граждани, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел – 10 лв.

б) от юридически лица, без посочените в буква „а“ – 25 лв.

При оспорване на индивидуални административни актове по ЗУСЕСИФ се събира пропорционална такса в размер 1 на сто от материалния интерес, но не повече от 1700 лв., а в случаите, когато материалният интерес е над 10 000 000 лв. (десет милиона лева) – таксата е в размер на 4 500 лв.

За издаване на:

а) изпълнителен лист, съдебно удостоверение – 5 лв

б) за заверен препис от решение/определение - първа страница – 2 лв, за всяка следваща – 1 лев 

в) за фотокопие от документи – за всяка страница - 0,10 лв, а ако фотокопието е повече от 50 страници – за всяка следваща по 0,07 лв

 

В касационно производство пред Административен съд – Перник (съгласно АПК обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.), се събират следните такси:

а) за гражданите, едноличните търговци, държавните и общинските органи и за други лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги    - 70 лв

б) за организации – 370 лв

Посочените такси не се прилагат в касационното производство по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ В АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация